Studieregelement
 

1. Inschrijving
Inschrijving geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar of persoonlijk af te geven bij Denkwijzer, Raadhuisplein 31, 2914 KM, Nieuwerkerk aan den IJssel. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de cursist nader bericht van Denkwijzer.

2. Cursusgeld
Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Ingeval het cursusgeld niet tijdig of volledig voldaan is, is Denkwijzer gerechtigd de cursist van (verdere) deelname aan de cursus uit te sluiten. In geval van niet of onvolledige betaling komen ook alle bijkomende kosten voor rekening van de cursist.

3. Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal van de cursus waarvoor het cursusgeld is voldaan mag door de cursist behouden worden, maar mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke studie.

4. Opzegging
Opzegging van een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden. Bij opzegging tot twee weken voor aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd. Bij opzegging vanaf twee weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij opzegging op of na de aanvangsdatum van de cursus is het cursusgeld volledig verschuldigd.
De wederzijdse rechten en verplichtingen eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen van een cursus. De cursist is in dat geval normaal cursusgeld verschuldigd. Het is niet mogelijk de cursus door iemand anders te laten volgen.

5. Annulering
Denkwijzer behoudt zich het recht voor de cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Ingeval de door Denkwijzer geplande cursussen geen doorgang kunnen vinden, kunnen deze in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald.

6. Huisregels
De cursist is gehouden zich aan de huisregels van Denkwijzer te conformeren.

7. Aansprakelijkheid
Denkwijzer is niet aansprakelijk voor tijdens of na de cursus zoekgeraakte eigendommen.

8. Registratie persoonlijke gegevens
De door de cursist verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in de administratie van Denkwijzer. Indien de cursist bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor informatieverstrekking door Denkwijzer, kan de cursist dit schriftelijk kenbaar maken.